TRADICIONS

  La tradició és el conjunt de coneixements, costums i creences que es transmeten de generació en generació per considerar-se d'alt valor per a la mateixa cultura. En aquest cas per la cultura del nostre poble.
  Es pot considerar tradició qualsevol esdeveniment repetit al llarg del temps. Transmesa verbalment o bé a partir d'actes comunitaris que agafen camps que poden anar des de la tècnica, art, gastronomia, agricultura, literatura i molts d'altres.
  Les tradicions d'un poble marquen la seva cultura. I en aquest recull les volem recordar, aprofitant també el nostre arxiu fotogràfic, perquè no es quedin en l'oblit de les noves generacions.


Les batudes a les Eres amb animals i màquines


  Una batuda era una feina poc cansada, més aviat tenia un matís festiu. El qui feia tombar els animals per arrastrar el trill, quasi sempre ho feia cantant. El més pesat era ventar, no tant perquè fos molt feixuc, sinó pels capricis del vent que deixava de bufar quan més falta feia. Al final, passar el gra per l'erer i ensacar-lo era un moment de joia, perquè aquell gra era molt valuós.

[Veure]